ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Документи

Прикачени документи

План - програма по БДП 2023г.
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система
Етичен кодекс за работа с деца
Програма за превенция на тормоза и насилието в ДГ № 152
Програма за предоставяне на равни възножности и за приобщаване на деца от уязвими групи.
План за ГЗЕИО
Мерки за повишавне на качеството на образованието
Програмна система на ДГ № 152
План за действие и финансиране към стратегията на ДГ 152
Стратегия за развитие на детската градина за периода 2023-2028 г.
Програма за организация и управление на дейностите свързани с БДП
График за консултация с родители
Годишен план за учебната 23- 24 г.
Модел за работа със семействата и децата в период на адаптация
Правилник за дейността на ДГ № 152
Вътрешни правила в условия на епидемична обстановка
Дневна организация на учебния ден
Работа в условията на епидемилогична обстановка
Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция
Правилник родители