ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Документи

Прикачени документи

План за гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование.
Програма за превенция на тормоза и насилието в ДГ 152
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Мерки за повишаване качеството на образованието
Правилник за дейността на ДГ № 152
Модел за работа със семейството в период на адаптация
Програмна система на ДГ №152
Консултация с родителите
Годишен план 2022/2023г.
Вътрешни правила в условия на епидемична обстановка
Програма БДП
Правилник за дейността на ДГ 152
План - програма по БДП 2022 г.
Дневна организация на учебния ден
Работа в условията на епидемилогична обстановка
Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция
Стратегия 2020 - 2024 г.
Правилник родители
Етичен кодекс
Система за взаимодействие между учители, родители, деца и техните лични лекари В Детска градина № 152 „Люляче”