ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Мисия и визия

 

 МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение. Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете. Мотивиране на учителите за реализация в най- висока степен на уменията си. Привличане на родителската общност за активно включване в процеса на възпитание и обучение на децата и подкрепа на детското заведение.

 

 ВИЗИЯ

Утвърждаване на детското заведение като модерна, гъвкава, конкурентноспособна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.