ДГ №152 Люляче
Детска градина в град София, ж-к Люлин 1

Съобщения

 

Информация относно таксите за детските градини и отсъствията на децата

 

Уважаеми родители,

 

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане/ДВ бр.17/2022г./ параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат

таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022г.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Срока за записване на класираните деца от първо класиране с прием от м. септември за уч. 2021/2022 г. ще се извърши от 18.05.2021 г. до 28. 05.2021 г.

Приемното време за записване на децата е от 07.30 ч. до 16.00 ч. при спазване на противоепидемичните мерки и подсигурени от страна на родителя лични предпазни средства - маски и химикалка.

При записване на детето е необходимо да предоставите посочените в заявлението данни и документи за доказване на заявените критерии.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДГ № 152 „Люляче“ ще отвори врати на 05.04.21г. Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното  им състояние  на входа на детското заведение. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

Директорът има задача да организира ежедневна дезинфекция на детските площадки и на помещенията. Директорът ще организира работата на детската градина така, че да се осигури дистанция между различните групи и между персонала и родителите. Увеличава се времето за провеждане на занимания навън при хубаво време. При игрите навън ще се следи заедно да играят само деца от една група.

Ограничават се посещенията на родители вътре в помещенията.

Напомняме, че посещението е само по желание на родителите, а нашата препоръка е децата, за които има кой да се грижи, да остават вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по служебен път.

Директорът имат готовност да реорганизира работата при събиране на повече деца от една група.

Персоналът ще получи точни инструкции за поддържане на хигиената в двора и помещенията.

В края на страницата ще намерите Декларация за съгласие и Вътрешни правила за работа на ДГ № 152.

 

Заплащане на месечни такси

 Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната,Ви предоставяме възможност за заплащане на дължимите такси по банков път, с цел избягване излишно движение и контакти. Може да внасяте такси във всяка банка или EasyPay.

Могат да се превеждат само месечни  такси, а НЕ суми за допълнителните дейности. Внасяйте точната сума.

За начина  на плащане  на допълнителните дейности ще Ви уведомим допълнително.

При желание от Ваша страна можете да се възползвате от това предложение.

1.  Имена на лицето, за контакт - Весела Савова

3.  Номер на телефон - 0885989498

4.  Имейл - dg152@abv.bg

 Необходими банкови реквизити и инструкции за попълване на платежния документ

Данни за платежен документ

„Общинска банка“ АД - клон Люлин
IBAN: BG65SOMB91303143141500
BIC: SOMBBGSF
Основание за плащане:
Такса м. март 2021г. – трите имена на детето и от коя група е
Задължено лице или вносител: трите имена на родителя

Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu
*Необходимо е да направите регистрация като въведете Ваш email и ЕГН на Вашето дете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 э